Home » தானா விஷ்ணு

 
 

தானா விஷ்ணு

 
 
பெருஞ்சுடரில் கருகிப்போன விட்டிற் பூச்சி

பெருஞ்சுடரில் கருகிப்போன விட்டிற் பூச்சி

-தானா விஷ்ணு முடிவிலாப் பெருஞ்சுடரே! சுடரில் முகம் காட்டும் கடவுளரின் குறியீடுகளில் கரைந்து படிகிறது துயர் மீளா மனிதர்களின் வேண்டுதல்கள். கடவுள் வேண்டுதல்களும், கேவுதல்களுமற்ற உலகத்தில் வாழ்வதுபற்றிச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் வேண்டுதல்களாலும், கேவுதல்களாலும் கூடிய இன்னொரு உலகத்தை இன்னொரு கடவுள் படைத்தான். இணையற்ற மனிதச் சுடரே!                                                     கடவுள் கடவுளராக மாறிப்போயினர் காமத்தாலும், காமக்குறியீடுகளாலும் வடிவமைந்த கல்லாகிப்போயினர். பெருஞ்சுடரில் அகப்பட்டு கருகிப்போன விட்டில் பூச்சிகளின் இறக்கையின் மீதாய் மனிதர்களின் நம்பிக்கையும் […]